Privatumo politika

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

Galioja nuo 2018 m. gegužės 25 d. Pagal šiuos asmens duomenų tvarkymo principus (Principai) „PrintoShop“ tvarko asmeninę informaciją. Šie principai taikomi klientams, kurie naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudoti ar yra kitaip susiję su „PrintoShop“.

Klientas – tai bet kuris fizinis asmuo, kuris naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susijęs su „PrintoShop“ el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su Klientu.

Tvarkymas – tai bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą ir kt.)

PrintoShop buveinės adresas Liepų g. 87c, Klaipėdoje veikia kaip duomenų valdytojas.

Duomenų valdytojas – „PrintoShop“, kurios buveinė registruota adresu Liepų g. 87C, Klaipėda.

Čia pateikiamos „PrintoShop“ asmens duomenų tvarkymo bendrosios nuostatos. Papildomos informacijos apie asmens duomenų tvarkymą galima rasti paslaugų sutartyse ar kituose su paslauga susijusiuose dokumentuose, taip pat „PrintoShop“ elektroninės parduotuvės tinklalapiuose.

Elektroninės parduotuvės „PrintoShop“ įmonė privalo užtikrinti asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir įgyvendinti tinkamas technines bei organizacines priemones, skirtas asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto pakeitimo, atskleidimo, netyčinio praradimo, sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo.

Asmens duomenims tvarkyti „PrintoShop“ elektroninėje parduotuvėje gali būti pasitelkiami duomenų tvarkytojai. Tokiu atveju elektroninė parduotuvė „PrintoShop“ užtikrina, kad tai būtų daroma pagal asmens duomenų tvarkymo instrukcijas.

  • Vardas, kontaktiniai duomenys ir kt.
   Duomenys, reikalingi paslaugoms teikti ar prekėms parduoti: užsakymo duomenys, atsiskaitymo informacija, su mokėjimu susiję duomenys ir kt.

 

  • Duomenys, užfiksuoti parduotuvės „PrintoShop“ vaizdo stebėjimo įranga kliento apsilankymo metu „PrintoShop“ salono teritorijoje ir patalpose.

 

  • Kiti duomenys, kurie gali būti renkami remiantis Kliento sutikimu ir kurie yra išsamiai apibrėžiami, kai prašoma Kliento sutikimo.

  • Paprastai „PrintoShop“ tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

   Siekiant sudaryti ir vykdyti sutartis, administruoti klientų duomenų bazę.

 

  • Elektroninės prekybos paslaugų teikimo tikslu.

 

  • Vykdant tiesioginę rinkodarą, įskaitant naujienlaiškių siuntimą.

 

  • Klientų mokumo vertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslu.

 

  • Siekiant užtikrinti klientų, darbuotojų ir patalpų saugumą (vaizdo stebėjimas).

 

  • Kitais tikslais, susijusiais su vidaus administravimu.

  • Elektroninė parduotuvė „PrintoShop“ gali rinkti Kliento asmens duomenis tik pagal teisės aktuose nurodytą tvarką. Tai yra sutarties sudarymo ir vykdymo teisinis pagrindas, kai Klientas sudaro paslaugų ar kitą sutartį su „PrintoShop“, pateikia užsakymą „PrintoShop“.

 

  • Kliento sutikimas yra pagrindas, kuriuo remdamasi leidykla-spaustuvė „PrintoShop“ gali tvarkyti asmens duomenis.

 

  • Teisiniai įsipareigojimai – pagrindas, kuriuo remdamasi elektroninė parduotuvė „PrintoShop“ gali tvarkyti Kliento asmens duomenis (siekdama vykdyti norminių aktų reikalavimus, pateikdama atsakymus į teisėtus valstybės ar savivaldybių paklausimus ir pan.).

Elektroninė parduotuvė „PrintoShop“ tvarko Kliento asmens duomenis ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar įstatymai.

  • Duomenų tvarkytojai, atliekantys tam tikrus elektroninės parduotuvės „PrintoShop“ darbus ir paslaugas (informacinių technologijų įmonės, kurios tvarko duomenis siekdamos užtikrinti informacinių sistemų kūrimą, plėtrą ir priežiūrą, siunčia pranešimus Klientui, teikia saugos paslaugas ir pan.).

 

  • Bendrovės, tvarkančios bendras skolininkų bylas ar skolas.

 

  • Teismai, teisėsaugos agentūros ar valdžios institucijos tiek, kiek tokios nuostatos reikalauja įstatymai.

 

  • Kiti asmenys, turintys Kliento sutikimą, jei toks sutikimas gaunamas konkrečiu atveju

  • Kreipkitės į elektroninę parduotuvę „PrintoShop“ su prašymu suteikti informaciją apie „PrintoShop“ tvarkomus asmens duomenis.

 

  • Kreipkitės į elektroninę parduotuvę „PrintoShop“ su prašymu ištaisyti Kliento asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų saugojimą, išskyrus saugojimą tuo atveju, kai Klientas, perskaitęs asmens duomenis, nustato, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs.

 

  • Kreipkitės į elektroninę parduotuvę „PrintoShop“ su prašymu ištrinti asmens duomenis arba sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, tuo atveju, jei Klientas, susipažinęs su asmens duomenimis, nustato, kad duomenys tvarkomi neteisėtai ar nesąžiningai, ar kiti egzistuoja teisiniai pagrindai.

 

  • Nesutikite tvarkyti Kliento asmens duomenų, kai tokie duomenys yra ar ketinama tvarkyti juos tiesioginės rinkodaros tikslais.

 

  • Gaukite savo asmens duomenis sisteminiu, įprastu ir kompiuteriu nuskaitomu formatu, kurį Klientas teikia elektroninei parduotuvei „PrintoShop“, ir persiųskite juos kitam duomenų valdytojui arba reikalaukite „PrintoShop“ duomenų kitam duomenų valdytojui, jei tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).

  • Klientas gali kreiptis dėl savo teisių arba skųstis atvykęs į elektroninės parduotuvės „PrintoShop“ buveinę  Liepų g. 87C, Klaipėda, el. Paštu info@printoshop.lt arba telefonu +370 (46) 216 520

 

  • Jei klientas mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal galiojančius įstatymus, jis gali pateikti skundą Nacionalinei duomenų apsaugos inspekcijai www.ada.lt